Huisreglement

Bij Rotterdam Ahoy gelden bepaalde afspraken en regels. Daardoor kunnen wij er zoveel mogelijk aan doen om iedereen die zich in en om onze accommodatie bevindt een veilig en prettig verblijf te bieden. Daarvoor hebben we jouw medewerking nodig.

Onderstaand lichten wij een aantal huisregels uit. Goed om te weten! Bij betreding van Ahoy stemt u in met en houdt u zich aan deze huisregels. Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich in of op het terrein van Ahoy bevindt. Aanwijzingen van de medewerkers van Ahoy dan wel van de door de directie van Ahoy aangewezen bevoegde personen dienen altijd opgevolgd te worden. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie van Ahoy aangewezen personen. Ahoy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de Huisregels van Ahoy te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Wil je een totaal overzicht van onze regels, download deze dan hieronder.

Download huisregels

Parkeren

Bezoekers dienen hun auto uitsluitend in de daartoe bestemde parkeervakken of op de aangewezen parkeerplaatsen te parkeren op vertoon van een geldig parkeerbewijs. Indien hieraan niet wordt voldaan, riskeren bezoekers dat hun auto wordt weggesleept. Het gebruik van de aangewezen parkeerplaats op het parkeerterrein dan wel expeditieterreinen is op eigen risico. Ahoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Toegang

 • Toegang tot het Ahoy complex is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs, of een andere door of namens Ahoy afgegeven autorisatie. Reeds aangeschafte toegangskaarten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 • Ahoy kan besluiten (preventief) te fouilleren/visiteren. Beveiligers van Ahoy en daartoe door de directie van Ahoy aangewezen bevoegde personen zijn bevoegd om door middel van visitatie jassen, tassen, koffers en alles wat men bij zich draagt te controleren en door privaatrechtelijke oppervlakkige betasting van kleding, zakken en eventueel schoenen, ten einde om zo nodig - naar het oordeel van de medewerker of de aangewezen bevoegde persoon - ongeoorloofde goederen en voorwerpen in beslag te nemen.
 • Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Ahoy een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang,  tenzij anders vermeld door de organisator.
 • Bezoekers zijn verplicht zich op verzoek te legitimeren.
 • Het is niet toegestaan (onderdelen van) hallen of zalen welke geen deel uitmaken van het evenement, congres, beurs, dan wel welke niet toegankelijk zijn voor bezoekers, te betreden.
 • Er wordt aan bezoekers die Ahoy tijdens een evenement verlaten in beginsel geen toegang meer verleend.

In Ahoy

 • In beslag genomen voorwerpen/goederen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan Ahoy, tenzij de organisator van een evenement een ander beleid hanteert of tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen/goederen.
 • Blokkeer geen paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.
 • Het verkopen van goederen en diensten, het maken van reclame en het verspreiden van folders en flyers in het gebouw en de directe omgeving is niet toegestaan, tenzij Ahoy schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Deponeer je afval in de afvalbakken.
 • Veroorzaak geen hinder en schade.
 • Men kan worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dBA. Het dragen van gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid. De directie van Ahoy adviseert om gehoorbescherming te gebruiken teneinde gehoorschade te voorkomen.

Verboden mee te nemen

 • Etens- en drinkwaren;
 • Grote en onhandige voorwerpen zoals koffers, rugzakken en tassen met een omvang groter dan A4 formaat en dikker dan 10 cm (inclusief wieltjes, handvatten en voor- en zijvakken);
 • Gevaarlijke voorwerpen, waaronder messen, glas- en/of blik, wapens;
 • Soft- en harddrugs en alcohol;
 • Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen en vuurwerk;
 • Skeelers, steps, fietsen, skates, skateboards, etc.;
 • (Huis)dieren, met uitzondering van een geleidehond;
 • (Sport)club-geaffilieerde kleding en provocerende of gezicht bedekkende kleding;
 • Spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is wel toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2 cm en langer dan 1.5 meter;
 • Selfie-sticks en professionele foto-, video- en audio opnameapparatuur.
 • Alle overige zaken welke een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde. 

Beveiliging/calamiteiten

 • Ahoy hanteert 24-uurs camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden/opnamen aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.
 • Bezoekers die zich in of op het terrein van Ahoy bevinden, dienen zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
 • Indien hiertoe noodzaak bestaat, is Ahoy gerechtigd het gehele terrein te ontruimen.

Geen schadevergoeding

Het bezoeken van en het parkeren in Ahoy geschiedt geheel op eigen risico. Ahoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Ahoy is niet aansprakelijk wanneer een organisator besluit een evenement te annuleren.

Ontzegging toegang, verwijdering en boete

 • De medewerkers van Ahoy of de door de directie van Ahoy aangewezen bevoegde personen zijn te allen tijde bevoegd om bezoekers die zich niet aan het huisreglement houden of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen de toegang te weigeren of uit Ahoy te verwijderen, zonder opgave van redenen.
 • Deze bezoekers zijn bovendien aan Ahoy een direct opeisbare boete van 500 euro verschuldigd onverminderd het recht van Ahoy op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze bezoekers een toegangsverbod voor bepaalde duur worden opgelegd.
 • Geconstateerde strafbare feiten worden altijd direct bij de politie gemeld. De door de directie van Ahoy aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de betreffende perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Foto-, video-, geluids- en andere opnamen

 • Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is alleen toegestaan indien de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het gebruik van een selfiestick bij concerten is niet toegestaan.
 • Ahoy en organisatoren van evenementen in het volledige Ahoy-complex kunnen gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van Ahoy altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en/of Ahoy en organisatoren hiertoe wettelijk worden verplicht.

Wettelijke voorschriften

 • Het bezit en gebruik van- en de handel in soft- en harddrugs zijn ten strengste verboden.
 • Roken, incl. E-smoking, is alleen toegestaan in de daarvoor aangegeven rookruimten.
 • Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en op het terrein van Ahoy.
 • Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verkopen/te verstrekken. Bezoekers tussen de 18 - 25 jaar zijn verplicht een stempel te halen bij de daartoe aangewezen medewerkers van Ahoy op vertoon van hun ID-bewijs en indien door barmedewerkers van Ahoy daarom gevraagd wordt, hun stempel en/of ID-bewijs te tonen.
 • Het is verboden in staat van dronkenschap Ahoy te betreden of aanwezig te zijn.
 • Ahoy verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Respect voor de buurt

 • Bezoekers aan Ahoy worden verzocht rekening te houden met de omgeving:
 • Niet "wild” te parkeren, maar gebruik te maken van de daartoe aangewezen parkeermogelijkheden.
 • Niet "wild” te plassen, maar gebruik te maken van de aanwezige sanitaire mogelijkheden.
 • De eigendommen en de nachtrust van de buurtbewoners te respecteren.
 • Geen zwerfvuil in en rond Ahoy achter te laten maar afval te deponeren in de daartoe op en rond het terrein van Ahoy aanwezige afvalbakken.