Huisreglement

Bij Rotterdam Ahoy gelden bepaalde afspraken en regels. Daardoor kunnen wij er zoveel mogelijk aan doen om iedereen die zich in en om onze accommodatie bevindt een veilig en prettig verblijf te bieden. Daarvoor hebben we jouw medewerking nodig.

Onderstaand lichten wij een aantal huisregels uit. Goed om te weten! Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich in of op het terrein van Ahoy bevindt. Aanwijzingen van de medewerkers van Ahoy dan wel van de door de directie van Ahoy aangewezen bevoegde personen dienen altijd gevolgd te worden. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie van Ahoy aangewezen personen. Wil je een totaal overzicht van onze regels, download deze dan hieronder. 

Download huisregels

Beveiliging

 • Medewerkers van Ahoy zijn bevoegd om jassen en tassen te controleren, en om zo nodig - naar het oordeel van de medewerker - goederen in beslag te nemen.
 • Ahoy kan besluiten (preventief) te fouilleren/visiteren.
 • Je bent verplicht om je op verzoek te legitimeren.
 • Ahoy hanteert camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.
 • Indien hier noodzaak toe bestaat, is Ahoy gerechtigd het gehele terrein te ontruimen.

Grote voorwerpen

Het mee naar binnen nemen van grote en onhandige voorwerpen en met name van koffers, rugzakken en tassen met een omvang groter dan A4 formaat en dikker dan 10 cm (inclusief wieltjes, handvatten en voor- en zijvakken) is niet toegestaan. We raden u aan deze niet mee te brengen.

Parkeren

Bezoekers dienen hun auto uitsluitend in de daartoe bestemde parkeervakken of op de aangewezen parkeerplaatsen te parkeren op vertoon van een geldig parkeerbewijs. Indien hieraan niet wordt voldaan, riskeren bezoekers dat hun auto wordt weggesleept. Kosten hiervan zijn voor rekening van bezoekers. Het gebruik van de aangewezen parkeerplaats op het parkeerterrein dan wel expeditieterreinen is op eigen risico. Ahoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Toegang

 • Toegang tot de Ahoy accommodatie is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Reeds aangeschafte toegangskaarten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 • Ahoy kan besluiten (preventief) te fouilleren/visiteren. Beveiligers van Ahoy en daartoe door de directie van Ahoy aangewezen bevoegde personen zijn bevoegd om door middel van visitatie jassen, tassen, koffers en alles wat men bij zich draagt te controleren en door privaatrechtelijke oppervlakkige betasting van kleding, zakken en eventueel schoenen, ten einde om zo nodig - naar het oordeel van de medewerker of de aangewezen bevoegde persoon - ongeoorloofde goederen en voorwerpen in beslag te nemen.
 • Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Ahoy een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.
 • Bezoekers zijn verplicht zich op verzoek te legitimeren.
 • Het is niet toegestaan (onderdelen van) hallen of zalen welke geen deel uitmaken van het evenement, congres, beurs, dan wel welke niet toegankelijk zijn voor bezoekers, te betreden.

In Ahoy

 • Het is niet toegestaan hallen of zalen die geen deel uitmaken van het evenement/congres/etc. dat je bezoekt, of delen van hallen of zalen die evident niet toegankelijk zijn voor het bezoekend publiek, te betreden.
 • Blokkeer geen paden, uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.
 • Roken, incl. E-smoking, is alleen toegestaan op de daartoe door Ahoy aangegeven rookplekken. 
 • De handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden.
 • In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen en/of te nuttigen in de Ahoy accommodatie.
 • Het maken van foto-, video- of geluidsopnamen is alleen toegestaan indien de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het gebruik van een selfiestick bij concerten is niet toegestaan. Bij overige evenementen dient de website van het evenement te worden geraadpleegd.
 • Het verkopen van goederen en diensten en het maken van reclame is uitsluitend voorbehouden aan Ahoy.
 • Het verspreiden van folders en flyers in het gebouw en in directe omgeving is niet toegestaan tenzij Ahoy schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Deponeer je afval in de afvalbakken.
 • Veroorzaak geen hinder.
 • Rotterdam Ahoy en organisatoren van evenementen in de volledige Ahoy accommodatie zijn gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen door Ahoy en de organisatoren worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.

Verboden mee te nemen

Drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l zonder dop), overige vloeistoffen, eten, drugs, voetbalshirts, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is wel toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2 cm en langer dan 1.5 meter, paraplu’s/parasols, selfie-sticks, professionele camera’s, film-, geluids-, go pro toestellen en andere beeldopnameapparatuur (mobiele telefoons uiteraard wel).

Geen schadevergoeding

Het bezoeken van Ahoy geschiedt geheel op eigen risico. Ahoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Het gebruik van de parkeerplaats is eveneens op eigen risico. Ahoy is niet aansprakelijk wanneer een organisator besluit een evenement te annuleren.

Ontzegging toegang, verwijdering en boete

De medewerkers van Ahoy of de door de directie van Ahoy aangewezen bevoegde personen zijn te allen tijde bevoegd om bezoekers die zich niet aan het huisreglement houden of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen de toegang te weigeren of uit Ahoy te verwijderen zonder opgave van redenen. Deze bezoekers zijn bovendien aan Ahoy een direct opeisbare boete van 500 euro verschuldigd onverminderd het recht van Ahoy op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze bezoekers een toegangsverbod voor bepaalde duur worden opgelegd. Ahoy kan bovendien aanspraak maken op schadevergoeding. Geconstateerde strafbare feiten worden altijd direct bij de politie gemeld. De door de directie van Ahoy aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de betreffende perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER